Rannpháirtíocht le daoine

Rannpháirtíocht le daoine

Tá rannpháirtíocht le muintir Bhaile Átha Cliath ag croílár gach rud a dhéanaimid. Tagann ár gcláir go léir ó chomhráite a bhíonn againn ar feadh na bliana le muintir Bhaile Átha Cliath, agus tugaimid tús áite dóibh.

Is mian linn go n-aimseoidh gach duine i mBaile Átha Cliath raon leathan eispéireas cultúrtha, go bhfaighidh siad rochtain orthu agus go mbainfidh siad tairbhe astu. Teastaíonn uainn go bhfeicfidh daoine cultúr ina n-áit agus go roinnfidh siad é le daoine a bhfuil aithne acu orthu.

Chun é sin a bhaint amach:

 • Éistfimid le daoine, foghlaimeoimid faoi na rudaí atá tábhachtach dóibh agus tabharfaidh aghaidh ar na rudaí sin.
 • Tabhair cuireadh do dhaoine - ar bhealach pearsanta, oscailte agus dáiríre - teagmháil a dhéanamh, ó thaobh cultúir agus cruthaitheachta de, lena n-áit agus lena gcathair.
 • Cruthaigh bealaí inar féidir le daoine rochtain a fháil ar chultúr níos éasca agus níos muiníní.
 • Déan tionscadail chultúrtha in éineacht le daoine, bunaithe ar a gcuid scéalta, mianta agus taithí.

Bainfimid triail as rudaí

Déanaimid smaointe cultúrtha a thástáil: cruthaímid agus cothaímid rudaí nua. Tá a fhios againn nach againn is fearr atá fios: cuirimid fáilte roimh smaointe ó áit ar bith. Níl aon eagla orainn faoi na rudaí nach bhfuil taithí againn orthu.

Is mian linn triail a bhaint as rudaí nua chun éispéiris chultúrtha agus shóisialta níos doimhne a thógáil.

Chun é sin a bhaint amach:

 • Cruthóimid deiseanna do dhaoine aonair agus do phobail triail a bhaint as a gcuid smaointe féin.
 • Cuirfimid tús le tionscadail, cláir agus sealúchais nua, rud a chruthóidh áit chultúrtha níos bríomhaire i mBaile Átha Cliath.
 • Déanfaimid tástáil ar mhodhanna, samhlacha agus cuir chuige nua i leith an chultúir agus na sochaí.
 • Rachaimid i gcomhpháirtíocht lenár gcomhghleacaithe ionas go mbeidh scóip níos mó againn, chun ár ndearcthaí a leathnú agus chun éiceachóras cultúrtha na cathrach a leathnú.
Bainfimid triail as rudaí
Foghlaimeoimid

Foghlaimeoimid

Is eagraíocht foghlama muid. Lorgaímid agus cuirimid i bhfeidhm an smaointeoireacht is fearr atá ar fáil inár gcuid oibre chun a ábharthacht agus a cháilíocht a chinntiú.

Is mian linn iniúchadh a dhéanamh, i gcomhar le daoine eile, ionas gur féidir linn na rudaí a dhéanaimid a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Is mian linn earnálacha cultúrtha agus pobail na cathrach a thuiscint, iad a neartú agus tacú leo a dtionchar agus a n-oidhreacht a leathnú.

Chun é sin a bhaint amach:

 • Rachaimid i gcomhairle go forleathan agus go cuí chun ár gcláir a fhorbairt.
 • Gheobhaimid rochtain ar scileanna, eolas agus dea-chleachtas ionas go mbeidh gach rud a dhéanaimid chomh maith agus is féidir leis a bheith.
 • Déanfaimid taifead ar ár gcuid oibre agus ár modhanna chun torthaí a mheas, tógfaimid inbhuanaitheacht agus treoróimid obair amach anseo.
 • Cuirfimid tús le deiseanna foghlama agus déanfaimid infheistíocht in oiliúint chun ár dtionchar a fheabhsú ar bhonn leanúnach.

Roinnfimid

Tá meas cothrom againn ar dhaoine, ar chultúr agus ar áit. Aithnímid go bhfuil gach duine páirteach cheana féin sa chultúr ar a mbealach féin.

Is mian linn níos mó bealaí éagsúla a ghníomhachtú le daoine a bheith rannpháirteach ó thaobh an chultúir de. Is mian linn scéal cultúrtha na cathrach a chosaint, a roinnt agus a chur leis.

Chun é sin a bhaint amach:

 • Cinnteoimid go mbeidh foirgnimh, eagraíochtaí agus líonraí cultúrtha na cathrach chomh maith lenár gcuid oibre féin níos sofheicthe.
 • Déanfaimid níos éasca é do gach duine a chónaíonn, a oibríonn sa chathair agus a thugann cuairt uirthi rochtain a fháil ar chultúr ar bhealach sábháilte agus compordach.
 • Roinnfimid ár gcuid taighde, cás-staidéir agus foghlaim chun cur le comhráite náisiúnta agus idirnáisiúnta.
 • Déanfaimid ceiliúradh ar mhuintir na cathrach agus ar a gcuid scéalta go leor.
Roinnfimid
Leabóimid

Leabóimid

Forbraímid tionscadail d'fhonn éifeacht iolraitheora agus oidhreacht a chruthú dóibh siúd atá rannpháirteach. Féachaimid le tionscnaimh a chruthú agus a chothú agus molaimid iad nuair a ghlactar isteach i saol an phobail iad.

Is mian linn roghanna cultúir agus cultúrtha a lánpháirtiú sa saol laethúil. Is mian linn cáil Bhaile Átha Cliath a neartú mar phríomhchathair rathúil, nasctha, agus beoga ó thaobh an chultúir de.

Chun é sin a bhaint amach:

 • Osclóimid conairí do dhaoine chun a gcuid nósanna cultúrtha a fhorbairt agus a leathnú.
 • Cothóimid ár gcaidreamh le gníomhaireachtaí, ionaid agus eagraíochtaí atá ag obair sa chathair.
 • Molfaimid an cultúr mar chuid riachtanach d'fhorbairt agus do cháil na cathrach.
 • Cuirfimid le luachanna agus bealaí oibre Dublin Culture Connects chun cultúr na cathrach a shaibhriú do chách.