In 2020, leanamar orainn ag éisteacht, ag scrúdú agus ag foghlaim faoi phobal Bhaile Átha Cliath. Trí bheith ag obair le chéile, d’éirigh linn bealaí nua a aimsiú chun nasc a chruthú eadrainn trí chultúr agus comhrá.

Céard a dhéanaimid?

Cruthaímid nasc idir daoine agus pobail trí chultúr agus comhrá.

Nuair a bhíonn daoine nasctha lena bpobail, mothaíonn siad níos sábháilte agus níos láidre, agus bíonn siad níos sláintiúla.

Cé a dhéanann an méid seo?

Tá na foirne a thugann an chuideachta seo chun beochta - Rannpháirtíocht, Rannpháirtíocht Chruthaitheach, Forbairt Tionscadail, Eispéireas Cuartaíochta, Cumarsáid agus Oibríochtaí - á rialú ag Bord Stiúrthóirí neamhspleách agus á threorú ag POF.

Tá Comhordaitheoirí Rannpháirtíochta, Bainisteoirí Tionscadail, Léiritheoirí Cultúrtha, Staraithe, Treoraithe, Ealaíontóirí agus Déantóirí ag tacú leis na Foirne.

Chomh maith leis sin, tá comhairle á cur ag Grúpaí Oibre Inmheánacha, Grúpaí Oibre Seachtracha agus Grúpa Comhairleach ar Fhoirne.

FIGIÚIRÍ 2020

Bronnadh 1 Ghradam Músaem Eorpach na Bliana (Duais Silletto 2020) orainn don obair a rinneamar agus dár rannpháirtíocht phobail ag 14 Sráid Henrietta

Bhogamar isteach in 1 fhoirgneamh breise, Dún Richmond

Bhunaíomar 1 Chónaitheacht Chruthaitheach nua, agus ceapadh an chéad Staraí Cónaithe do Leanaí i mBaile Átha Cliath

D’fhoghlaimíomar conas Zoom a úsáid agus rinneamar teagmháil le 5,872 duine ar líne trínár gcláir

Chuireamar obair i gcrích le 5,447 rannpháirtí

Chuireamar tús le 124 próiseas cruthaitheach le 35 ealaíontóir agus déantóir

Reáchtálamar 574 ceardlann chruthaitheach agus 381 imeacht cultúrtha

Stiúramar 160 comhpháirtíocht le heagraíochtaí cultúrtha ar fud na cathrach

Sheolamar Iniúchadh & Léarscáil Cultúrtha Chathair Bhaile Átha Cliath, rinneadh iniúchadh ar agus cuireadh 3,468 foirgneamh, saoráid, eagraíocht agus líonra cultúrtha ar fud na cathrach ar fáil ar léarscáil agus forbraíodh bunachar sonraí beo agus suíomh gréasáin phoiblí dar teideal Culture Near You

Chuireamar tús le comhpháirtíocht le 8 gcathair chultúrtha Eorpacha, chun sraith tionscadal píolótach a chruthú a tharraingeoidh aird ar ionchuimsiú cultúrtha as seo go ceann trí bliana

Conas a dhéanaimid é seo?

Is é an aidhm atá againn spás a chruthú do chultúr i saol daoine. Éiríonn cultúr níos ábhartha má éiríonn leat nasc a bhunú. Bunaítear naisc nuair a thugann daoine cluas éisteachta dá chéile. Tá an próiseas atá in úsáid againn bunaithe ar éisteacht, scrúdú agus foghlaim faoin na nithe sin atá tábhachtach dar le pobal Bhaile Átha Cliath, agus na nithe sin a thuiscint.

Tá bonneagar forbartha agus á sholáthar againn ní hamháin a chuireann daoine ag croílár ár gcuid oibre ach a chabhraíonn leo a bheith páirteach i saol na cathrach agus nasc a bhunú leis an gcathair.

Shainaithníomar cúig chuspóir a ndéanfaimid tréaniarracht iad a chomhlíonadh as seo go ceann cúig bliana. Ag obair le, trí agus thar ceann phobal Bhaile Átha Cliath, beimid RANNPHÁIRTEACH I GCULTÚR, BAINFIMID TRIAIL AS CINEÁLACHA ÉAGSÚLA CULTÚIR, FOGHLAIMEOIMID FAOI CHULTÚR, ROINNFIMID CULTÚR LE CHÉILE agus éireoidh linn cultúr a LEABÚ sa chathair.

Beidh ár gcuid oibre á stiúradh ag ár LUACHANNA. Treoraíonn luachanna ár gcuid oibre agus conas a dhéanaimid ar gcuid oibre:

RANNPHÁIRTÍOCHT

Cuirimid cultúr i láthair mar rud dáiríre. Cruthaímid nasc, cuirimid tús le agus tacaímid le daoine taitneamh a bhaint as a samhlaíocht agus cruthaitheacht.

COMHPHÁIRTÍOCHT

Tuigimid go bhfuilimid níos láidre nuair a oibrímid le chéile. Tá ar ár gcumas dlús a chur leis an obair, daoine agus eagraíochtaí a thabhairt le chéile ionas go n-éireoidh leo cur lena bhfuil ar eolas acu, cur lena dtuiscint agus meas ar a chéile.

ÁBHARTHACHT

Creidimid go bhfuil cultúr ag croílár fhorbairt an duine agus chaighdeán na beatha. Tá sé mar aidhm againn cultúr a leabú i ngnáthshaol na cathrach.

FORBAIRT ACMHAINNE

Tá meas againn ar fhoghlaim. Forbraímid agus roinnimid bealaí nua oibre a chuireann ar chumas gach duine níos mó nasc a bhunú le cultúr.

CAIGHDEÁN

Déanaimid gach rud ar an mbealach is fearr agus is féidir. Aimsímid agus úsáidimid eolas, taithí agus scileanna lena chinntiú go mbeidh tionchar ag gach tionscadal, agus go mbeidh gach tionscadal ar ardchaighdeán agus inbhuanaithe.

Maidir linn

Tá tionscnaimh agus foirgnimh chultúrtha á reáchtáil ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar fud na cathrach, agus ar mhaithe le pobal Bhaile Átha Cliath. Comhoibrímid le daoine, pobail agus eagraíochtaí cultúrtha, gnóthaí agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun eispéiris chultúrtha a leabú agus cur le rannpháirtíocht chultúrtha ar fud Bhaile Átha Cliath.

Ionchorpraíodh Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta in 2018, chun cur leis an obair a bhí déanta mar chuid de Culture Connects Bhaile Átha Cliath (2016-2018).

Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

14 Sráid Henrietta

Baile Átha Cliath 1 D01 HH34

+353 1 524 0346

info@dublincitycouncilculturecompany.ie
www.dublincitycouncilculturecompany.ie

Uimhir chláraithe cuideachta 662490

2020 - Athbhreithniú ar an mbliain

Déanta ag an ealaíontóir Steve Mac Devitt le ceol nua ó Counterpoint Music

Curtha i dtoll a chéile ag Iseult Bryne agus Melanie Wright (Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath).

Spreagtha ag na daoine agus na comhpháirtithe a ghlac páirt in agus a chabhraigh lenár gcláir a reáchtáil.

Táimid buíoch de gach duine atá ag cruthú naisc, i mbun rannpháirtíochta, i mbun cruthaitheachta agus i mbun scrúdaithe linn.